top of page

Investeraravdraget - möjlighet att få tillbaka 50 procent av din investering!

Intresset att investera i onoterat ökar hos privatpersoner, men få nyttjar möjligheten till lägre skatt genom investeraravdraget. Om du har startat eget aktiebolag, varit med i en nyemission eller investerat i ett nystartat aktiebolag, då kan du ha rätt till investeraravdraget som ger skatterabatt. Vi beskriver i korthet hur det fungerar!


Investeraravdrag introducerades redan 2013 genom ett avdrag som fysiska personer och dödsbon får göra om man har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission.


Idag kan du få avdrag på upp till hälften av din betalning för andelarna och för att du ska kunna få investeraravdraget krävs att ett antal villkor är uppfyllda.


Villkor för investeraravdraget för privatperson och dödsbo:

 • Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor.

 • Du måste vara skattskyldig i Sverige.

 • Du ska ha betalat andelarna kontant.

 • Du ska ha förvärvat andelarna vid bildandet av företaget, vid en nyemission eller från ett företag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet (lagerbolag).

 • Andelarna ska innehas av dig eller av dödsboet vid betalningsårets utgång.

 • Investeraravdrag får inte göras om du eller någon närstående innehar eller har innehaft andelar i företaget. Det innebär t. ex. att om du äger aktier i ett företag och köper nya aktier i företaget i samband med en nyemission, kan du inte få ett investeraravdrag för betalningen av de nyemitterade aktierna.

Villkor för det företag man investerar i:

 • Företaget ska vara ett svensk aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller utländska bolag som motsvarar svenska aktiebolag eller svenska ekonomiska föreningar där Sverige har ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte.

 • Företaget måste vara av mindre storlek, vilket innebär att:

 • Färre än 50 anställda.

 • Högst 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

 • Får ej ägas till 25 procent eller mer av ett offentligt organ.

 • företagets andelar får inte vara upptagen till handel på oreglerad marknad utanför EES.

 • Företaget måste ha ett löneunderlag under betalningsåret eller följande beskattningsår som uppgår till minst 300 000 kronor.

 • Företaget får inte ha varit verksamt i mer än sju år.

 • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.


Vi på Sircular har över 2 000 startups, investerare och acceleratorer i plattformen. Genom vårt samarbete med Norrsken Impact Accelerator, Invest Stockholm, +Impact (Danske Bank) och Time to Raise, ser vi en tydlig trend för bolag som kombinerar hållbarhet, lönsamhet och långsiktighet. Det kommer vara viktiga faktorer för att attrahera kapital och växa över tid. Genom att utnyttja investeraravdraget gynnas både företag och investerare för framtida tillväxt.


Läs mer om investeraravdraget på Skatteverkets hemsida:

17 views0 comments
bottom of page